Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem toàn bộ lượng kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn gồm         

A.

A. FeO, CuO, ZnO.        

B.

B. Fe2O3, ZnO, CuO.        

C.

C. FeO, CuO.        

D.

D. Fe2O3, CuO

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi cho các dung dịch FeCl2; ZnCl2; CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Đầu tiên sản phẩm tạo thành sẽ gồm 3 kết tủa là img1.

Nhưng vì NaOH dư sẽ phản ứng hòa tan kết tủa img2 nên kết tủa chỉ img3.

Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi nên chất rắn sau phản ứng gồm img4.

Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi nên chất rắn sau phản ứng gồm Fe2O3, CuO.

Chú ý: Nhiều học sinh sẽ chọn đáp án C vì nghĩ là chất rắn sau phản ứng sẽ là FeO, CuO nhưng lại không biết đến img5     

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.