Cho hình vuông tâm img1. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm img2 góc quay img3, img4 biến hình vuông trên thành chính nó?        

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Có 4 phép quay tâm img1 góc img2 biến tam giác trên thành chính nó là các phép quay với góc quay bằng: img3, img4, img5, img6.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.