Choose a word that has different stress pattern:

final                    football                       around                      famous

A.

final                    

B.

football                       

C.

around                      

D.

famous

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

around

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.