Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

sob                        comb                     herb                     cab

A.

sob                        

B.

comb                     

C.

herb                     

D.

cab

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

comb

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...