Đâu là điều kiện quyết định đưa tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 trên quy mô lớn và mang tính tự giác?

A.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau là Đảng Cộng sản Đông Dương).

B.

Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp sâu sắc.

C.

Chính sách khủng bố tàn bạo của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái.

D.

Thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: phân tích, nhận xét. Cách giải: Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân chống thực dân Pháp đều diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt nhưng thất bại vì chưa có giai cấp lãnh đạo với đường lối đúng đắn, sáng tạo. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Phong trào đấu tranh của nhân dân cũng sẽ nổ ra nhưng nếu không có sự lãnh đạo của đảng thì có thể cũng sẽ như các cuộc đấu tranh khác lẻ tẻ, tự phát. Tuy nhiên, từ khi có đảng cộng sản, phong trào 1930 - 1931 đã có sự khác biệt so với trước. Đánh giá tình hình cụ thể của đất nước giai đoạn này, đảng đã phát động phong trào 1930 - 1931 diễn sôi nổi mang tính triệt để, có quy mô rộng lớn, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh. => Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là điều kiện quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931.          Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...