Đề kiểm tra img1 phút có img2 câu trắc nghiệm mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng, trả lời đúng được img3 điểm. Một thí sinh làm cả img4 câu, mỗi câu chọn một phương án. Tính xác suất để thí sinh đó đạt từ img5 trở lên:

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số phân tử không gian mẫu img1. Gọi img2 là biến cố “thí sinh đạt từ img3 trở lên”. Ta có các trường hợp: + Thí sinh đúng img4 câu, sai img5 câu có img6 (cách). + Thí sinh đúng img7 câu, sai img8 câu có img9 (cách). + Thí sinh đúng cả img10 câu có img11 (cách). Do đó img12. Vậy xác suất của biến cố img13 là img14.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.