Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

On all likelihood, we will never know the real reason.

A.

On

B.

will

C.

the

D.

reason

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

On → In

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.