Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 5.                         

A.

A. 0,4

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Không gian mẫu là img1. Gọi số chia hết cho 5 đó là img2  Trường hợp 1: img3 chọn img4img5 cách chọn img6img7 cách chọn Trường hợp 2: img8 chọn img9 có 5 cách chọn, chọn img10img11 cách chọn img12img13 cách chọn Do đó không gian biến cố là img14 xác suất là img15.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.