Hiện nay, tuổi con bằng $\frac{2}{9}$ tuổi mẹ và con kém mẹ 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

A.

Con 8 tuổi, mẹ 36 tuổi

B.

Con 6 tuổi, mẹ 34 tuổi

C.

Con 9 tuổi, mẹ 37 tuổi

D.

Con 10 tuổi, mẹ 38 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tuổi của con hiện nay là: $28:\left( {9 - 2} \right) \times 2 = 8$ (tuổi) Tuổi của mẹ hiện nay là: 28 + 8 = 36 (tuổi) Đáp số: Con: 8 tuổi, mẹ: 36 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.