Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l = 100 (cm), dao động nhỏ tại nới có g = π2 (m/s2). Tính thời gian để con lắc thực hiện được 9 dao động ?

A.

18 s.

B.

  9 s.

C.

 36 s.

D.

4,5 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Thời gia để vật thực hiện 9 dao động img1 s.

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.