Một gen có chiều dài 2550Ao và có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1953 nhưng chiều dài của gen không bị thay đổi. Đột biến trên thuộc dạng         

A.

 thêm 1 cặp G - X.        

B.

 thêm 1 cặp A - T.

C.

 thay 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T.

D.

 thay 3 cặp A - T bằng 3 cặp G - X.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Một gen có chiều dài 2550 Å → Số nucleotit của gen là: N = img1 = 1500 nucleotit. A = 20% = 300 Nu, G = X = img2 - 300 = 450

Số liên kết hidro của gen ban đầu là: 2A + 3G = 2.300 + 3.450 = 1950

Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 1953 nhưng chiều dài của gen không bị thay đổi. → Số liên kết hidro của gen sau đột biến tăng thêm 3 liên kết hidro, nhưng tổng số nucleotit không đổi → đột biến thay 3 cặp A - T bằng 3 cặp G - X.  

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.