Một hiđrocacbonat X mạch thẳng có công thức phân tử C6H6. Khi cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được hợp chất hữu cơ Y có MY – MX = 214 đvC. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CHimg1 Cimg2.

B.

CH3img1.

C.

CHimg1        

D.

CH3img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi x là số liên kết ba đầu mạch của C6H6. Sơ đồ phản ứng img1  img2 (*)

X mạch thẳng (**)

img3 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.