Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên NST số II như sau:

Nòi 1: ABFCEDG ;

nòi 2: ABCDEFG;

nòi 3: ABCFEDG;

nòi 4: ABFCDEG.

Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do đột biến đảo đoạn NST. Trình tự đúng của sự phát sinh các nòi trên là:    

A.

2←3←1→ 4        

B.

1→4→2→3        

C.

1→2→3→4.         

D.

1→4→3→2.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Từ nòi 1 xảy ra đảo đoạn ED => nòi 4; từ nòi 1 đảo đoạn FC => nòi 3; từ nòi 3 đảo đoạn FED tạo ra nòi 2  

Vậy đáp án là A   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...