Phát biểu nào sau đây sai?           

A.

A: Ngoài fructozơ, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozơ

B.

B: Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp.  

C.

C: H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường.

D.

D: Dung dịch lysin là quỳ tím hóa hồng.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lysin làm quì tím hóa xanh do có 2 nhóm NH2 so với 1 nhóm COOH.  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...