Tích của x và 7 bằng 71 617. Tìm số x.

A.

x = 10 231

B.

x = 10 321

C.

x = 1231

D.

x = 1321

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có : $\begin{gathered} x \times 7 = 71\,617 \ \\ \,\,\,\,\,\,\,x = 71\,617:7 \ \\ \,\,\,\,\,\,\,x = 10\,231. \ \\ \end{gathered} $ Đáp số : x = 10 231.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 3 - Ôn tập cuối năm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.