Tính giá trị của biểu thức:
$2 \times 14\,241 - 14\,241.$

A.

14 241

B.

0

C.

2

D.

14240

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} 2 \times 14\,241 - 14\,241 \ \\ = 2 \times 14\,241 - 1 \times 14\,241 \ \\ = \left( {2 - 1} \right) \times 14\,241 = 14\,241. \ \\ \end{gathered} $ Vậy giá trị của biểu thức là 14 241.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 3 - Ôn tập cuối năm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.