Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF.  

(b) Để hở miệng lọ đựng dung dịch H2S trong không khí. 

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HBr. 

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2. 

(e) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2. 

Sau khi thí nghiệm kết thúc, số trường hợp không thu được kết tủa là    

A.

A. 3

B.

B. 4

C.

C. 2

D.

D. 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(a) AgNO3 + HF → không phản ứng.

(b) 2H2S + O2 (to) → 2H2O + 2S↓

(c) AgNO3 + HBr → AgBr↓ + HNO3

(d) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(e) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O; CO2 dư + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

Có 2 trường hợp không thu được kết tủa là (a), (e) 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.