X là một peptit mạch hở. Nếu thủy phân không hoàn toàn m gam X chỉ thu được các tripeptit thì tổng khối lượng của tripeptit là 56,7 gam. Nếu thủy phân không hoàn toàn m gam X chỉ thu được các đipeptit thì tổng khối lượng của đipeptit là 59,4 gam. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X thì thu được a gam một amino axit Y (chỉ có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2). Giá trị của a là:

A.

A. 62,1.

B.

B. 64,8.

C.

C. 67,5.

D.

D. 70,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

• Gọi x là số mol peptit và 6k là loại peptit của X (vì cắt thành tripeptit hay đipeptit đều được)

56,7 - 18 x (2k - 1)x = 59,4 - 18 x (3k - 1)x

→ kx = 0,15a = 56,7 + 18 x 4kx = 67,5

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.