X, Y, Z là ba ankan kế tiếp nhau có tổng khối lượng phân tử là 174 đvC. Tên của chúng lần lượt là:

A.

Metan, etan, propan.

B.

Iso pentan.

C.

Propan, butan, pentan.

D.

Pentan, hexan, heptan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Propan, butan, pentan.

Ankan CnH2n+2.

M = 14n + 2 (MX)

Đồng đẳng kế tiếp chỉ khác 1 nhóm CH2 (14).

Ta có: 14n + 2 + 14n + 2 + 14 + 14n + 2 + 28 = 174 n = 3. 

Vậy X là C3H8, Y là C4H10, Z là C5H12.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.