Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Khắc phục hạn chế của chiến lược hướng nội

B.

Phát triển kinh tế

C.

Mở rộng thị trường

D.

Tất cả các đáp án trên

A.

Tình trạng nghèo nàn.

B.

Tình trạng lạc hậu.

C.

Tình trạng nghèo nàn, lạc hậu

D.

Tình trạng thiếu vốn và nguyên liệu

A.

Các lĩnh vực chính trị, kinh tế.

B.

Các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

C.

Các lĩnh vực chính trị, xã hội

D.

Các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

A.

Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

B.

Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C.

Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.

D.

Đảng Dân chủ và Đảng Tự do.

A.

Các nước Libi, Marôc.

B.

Các nưóc Gana, Ghinê

C.

Các nước Marốc, Xuđăng

D.

Các nước Môdămbích, Ănggôla.

A.

Chính phủ kháng chiến Lào được thành lập

B.

Thành lập liên minh Việt- Miên-Lào

C.

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào giải phóng tỉnh Sầm Nưa

D.

Mặt trận nhân dân Lào ra đời

A.

Do xung đột, đảo chính, nội chiến.

B.

Do bệnh tật, mù chữ, xung đột.

C.

Do bùng nổ dân số, đói nghèo.

D.

Do nợ nần, nội chiến, đảo chính

A.

“cách mạng xanh” trong nông nghiệp

B.

Khai hoang các vên đất mới

C.

Nông dân hăng hái sản xuất

D.

Tất cả các nguyên nhân trên

A.

Lực lượng cách mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển mạnh

B.

Được sự giúp đỡ của Liên Xô

C.

Tác động của phong trào cách mạng thế giới

D.

Nhân dân trong nước ủng hộ lực lượng cách mạng

A.

Ngày 26 - 1 - 1950.

B.

Năm 1972.

C.

Năm 1974.

D.

Ngày 7 - 1 - 1972.

A.

Cuộc "cách mạng xanh"

B.

Cuộc "cách mạng chất xám"

C.

Cuộc cách mạng trong giao thông liên lạc

D.

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật

A.

Ngày 8 - 8 - 1967.

B.

Ngày 22 - 7 - 1967.

C.

Ngày 8 - 8 - 1976.

D.

Tháng 2 - 1976.

A.

Năm 1984

B.

Tháng 2 - 1976.

C.

Ngày 22 - 7 - 1992.

D.

Tháng 7 - 1997.

A.

Chống chủ nghĩa đế quốc

B.

Chống chủ nghĩa thực dân

C.

Chống chủ nghĩa phát xít

D.

Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

A.

Ngày 31 - 8 - 1957.

B.

Ngày 9 - 8 - 1965.

C.

Ngày 3 - 6 - 1959.

D.

Ngày 4 - 1 - 1948.

A.

Mao Trạch Đông

B.

Đặng Tiểu Bình.

C.

Lưu Thiếu Kì

D.

Chu Ân Lai.

A.

Thiếu vốn,thiếu nguyên liệu,thiếu công nghệ.

B.

Chi phí cao

C.

Tệ tham nhũng,đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

D.

Phụ thuộc vào vốn,thị trường bên ngoài,đầu tư bất hợp lý...

A.

Từ những năm 50 của thế kỉ XX.

B.

Từ năm 1945.

C.

Từ năm 1954

D.

Từ năm 1950.

A.

Nước Angiêri.

B.

Nước Ai Cập.

C.

Nước Tuynidi.

D.

Nước Marốc.

A.

tham nhũng.

B.

chi phí cao.

C.

tệ quan liêu.

D.

tham nhũng, quan liêu.

A.

đấu tranh chống “Bè lũ bốn tên”.

B.

đập phá các cơ quan Đảng.

C.

đập phá các cơ quan chính quyền.

D.

“Đại cách mạng văn hóa vô sản”

A.

Đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ.

B.

Bao vây cấm vận Cuba

C.

Cô lập Cuba.

D.

Bao vây kinh tế, cô lập chính trị Cuba.

A.

Các nước châu Á đã giành được độc lập

B.

Là thành viên của tổ chức ASEAN

C.

Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới

D.

Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

A.

Năm 1975

B.

Năm 2000.

C.

Năm 1996.

D.

Năm 1974.

A.

Liên Xô, Mông cổ .

B.

Nước Mĩ

C.

Nước Việt Nam

D.

Nước Ấn Độ.

A.

Đầu tháng 10 - 1945

B.

Đầu 1945.

C.

Tháng 3 - 1946

D.

Đầu năm 1951.

A.

Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc.

B.

CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.

C.

Cộng hòa nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản.

D.

Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippin.

A.

Chống lại Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới

B.

Tăng cường sự ảnh hưởng nhằm khống chế,lôi kéo các nước Tây Âu

C.

Lôi kéo các nước Mĩ La-tinh nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba

D.

Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

A.

Giai đoạn thông trị của tập đoàn Khơme đỏ.

B.

Giai đoạn đấu tranh chống chế độ diệt chủng.

C.

Giai đoạn xây dựng đất nước.

D.

Giai đoạn diễn ra nội chiến.

A.

Giai cấp tư sản

B.

Giai cấp vô sản

C.

Giai cấp địa chủ phong kiến

D.

Giai cấp nông dân

A.

Đều trở thành các nước độc lập vĩnh viễn.

B.

Đều đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C.

Đều trở thành các nước có nền kinh tế phát triển cao.

D.

Đều bị thực dân Âu - Mĩ quay trở lại xâm lược.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ