Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

bao gồm các bài giảng:

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Thống nhất các tổ chức cộng sản để  thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam

B.

Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua

C.

Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN

D.

Câu a, b đúng

A.

báo Búa liềm

B.

báo Người cùng khổ.

C.

báo Đỏ.

D.

báo Thanh niên.

A.

Cách mạng dân tộc dân chủ.

B.

Dân chủ tư sản.

C.

Vô sản.

D.

Tư sản.

A.

Tâm tâm xã

B.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Tân Việt cách mạng đảng

D.

Không phải các tổ chức trên

A.

công nhân và nông dân.

B.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức

C.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

D.

công nhân, nông dân, trí thức.

A.

Diễn ra hội nghị Vecxai để giải quyết vấn đề sau chiến tranh thế giới thứ nhất

B.

Đại hội 7 của Quốc tế cộng sản

C.

Quốc tế cộng sản được thành lập

D.

Cao trào cách mạng bùng nổ ở khắp các nước tư bản Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất

A.

Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp 

B.

Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất

C.

Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp

D.

Câu a, b đều đúng

A.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

B.

Tiểu tư sản, tư sản.

C.

Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến

D.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến

A.

ở Việt Nam có trữ lượng than lớn

B.

Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc. 

C.

Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc 

D.

Tất cả cùng đúng. 

A.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B.

Đông Dương cộng sản đảng

C.

Đông Dương cộng sản liên đoàn

D.

An Nam cộng sản đảng

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ