Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 4

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Nguyễn Hải Thần

B.

Huỳnh Thúc Kháng

C.

Hồ Chí Minh

D.

Tôn Đức Thắng

A.

Để không cho địch sử dụng.

B.

Để đi tản cư.

C.

Để ngăn cản bước tiến của giặc.

D.

Để gây khó khăn cho giặc.

A.

Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng.

B.

Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã kí hiệp định sơ bộ.

C.

Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

D.

Tất cả các câu đều đúng

A.

Cứ điểm Độc Lập, E1, C1, A1.

B.

Cứ điểm E1, D1, C1, C2, A1

C.

Cứ điểm Bản Kéo C1 C2, A1

D.

Cứ điểm Độc Lập C1, D1

A.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do

B.

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc và rút dần trong 5 năm

C.

Ta tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế và văn hóa

D.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ

A.

Giải phóng đất đai

B.

Phá âm mưu chính trị của địch.

C.

Phát triển quyền chủ động của ta

D.

Tiêu diệt sinh lực địch.

A.

Ngày 22 - 5 - 1946.

B.

Ngày 9 - 11 - 1946.

C.

Ngày 23 - 11 - 1946.

D.

Ngày 6 - 1 - 1946.

A.

Giải phóng Tây Bắc.

B.

Tiêu diệt sinh lực địch.

C.

tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

D.

giải phóng Tây Bắc và Bắc Lào.

A.

Âm mưu lập “xứ Mường tự trị”.

B.

Âm mưu lập “xứ Mèo tự trị”

C.

Âm mưu lập “xứ Thái tự trị”.

D.

Âm mưu uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ