Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Ngày 3 - 3 - 1946.

B.

Ngày 28 - 2 - 1946.

C.

Ngày 6 - 3 - 1946

D.

Ngày 2 - 3 - 1946

A.

37 kilôgam.

B.

40 kilôgam.

C.

370 kilôgam.

D.

3700 kilôgam.

A.

Vùng thành thị 

B.

Vùng tam chiến 

C.

Vùng đông dân cư

D.

Tất cả các vùng trên

A.

đại biểu quốc hội

B.

bộ trưởng.

C.

phó Chủ tịch nước.

D.

bộ trưởng và phó Chủ tịch nước.

A.

thị xã Lai Châu và thị xã Thà Khẹt.

B.

thị xã Lai Châu, thị xã Kon Tum và thị xã Thà Khẹt

C.

thị xã Thà Khẹt và thị xã Plây ku.

D.

thị xã Kon Tum và thị xã Plây ku.

A.

Tay sai của Pháp.

B.

Tay sai của Anh.

C.

Tay sai của quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

Tay sai của Nhật.

A.

Lào chỉ có 2 tỉnh được giải phóng.

B.

Campuchia không có vùng giải phóng nào.

C.

Việt Nam mới được giải phóng một nửa nước từ vĩ tuyến 17 ra Bắc.

D.

Tất cả các nội dung trên.

A.

Có 2 anh hùng lực lượng vũ trang.

B.

Có 3 anh hùng lực lượng vũ trang

C.

Có 4 anh hùng lực lượng vũ trang

D.

Có 5 anh hùng lực lượng vũ trang

A.

Thúc đẩy cuộc kháng chiến phát triển mạnh mẽ.

B.

Lực lượng địch bị thiệt hại một phần.

C.

Lực lượng vũ trang có thêm kinh nghiệm chiến đấu.

D.

Tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến.

A.

Cứ điểm Him Lam, cứ điểm A1, C1

B.

Cứ điểm Độc Lập và Bản Kéo.

C.

Cứ điểm Him Lam và Độc Lập

D.

Cứ điểm Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo

A.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong liên hiệp Pháp

B.

Nước Việt Nam có chính phủ riêng, có quân đội riêng và nền tài chính riêng

C.

Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc Việt Nam

A.

Khó khăn về tài chính.

B.

Nạn đói.

C.

Nạn dốt

D.

Khó khăn về tài chính và đói

A.

Bị bao vây và luôn bị tấn công.

B.

Bị bao vây.

C.

Bị tấn công.

D.

Thiếu lương thực vũ khí.

A.

Ở vùng tự do của ta

B.

Ớ vùng địch chiếm đóng

C.

Ớ vùng biên giới phía Bắc.

D.

Ở các khu căn cứ du kích.

A.

Ngày 20 - 7 - 1954.

B.

Ngày 21 - 7 - 1954.

C.

Ngày 8 - 5 - 1954.

D.

Ngày 27 - 1 - 1955

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ