Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

bao gồm các bài giảng:

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Khu vực Trung Bộ.

B.

Khu vực Nam Đông Dương

C.

Khu vực Nam Bộ.

D.

Khu vực Trung Bộ và Nam Đông Dương

A.

Ở đèo Bông Lau.

B.

Ở Khe Lau.

C.

Ở Đoan Hùng.

D.

Ở Bạch Thông.

A.

Ngày 6 - 9 - 1950.

B.

Ngày 16 - 9 - 1950.

C.

Ngày 18 - 9 - 1950.

D.

Ngày 13 - 10 - 1950.

A.

Thành lập Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B.

Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói

C.

Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản

D.

Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới

A.

49 cứ điểm và 3 phân khu.

B.

 48 cứ điểm và 2 phân khu.

C.

 49 cứ điểm và 5 phân khu.

D.

50 cứ điểm và 3 phân khu.

A.

16200 quân.

B.

27000 quân

C.

55000 quân

D.

21000 quân.

A.

Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

D.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

A.

Ngày 14 - 12 - 1952.

B.

Ngày 10 - 10 - 1952.

C.

Ngày 14 - 11 - 1952.

D.

Ngày 10 - 12 - 1952.

A.

Hồ Chí Minh.

B.

Trường Chinh

C.

Tôn Đức Thắng.

D.

Lê Duẩn.

A.

Ngày 17 - 3 - 1954.

B.

Ngày 13 - 3 - 1954.

C.

Ngăy 13 - 3 - 1954.

D.

Ngày 26 - 4 - 1954.

A.

Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và Tạm ước

B.

Chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước

C.

Chỉ thi hành Tạm ước, không thi hành Hiệp định

D.

Ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước

A.

Xây dựng phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

B.

Đấu tranh chống các thế lực thù địch

C.

Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D.

Tiếp tục đấu tranh chống Pháp và Tưởng

A.

Hành động tự vệ

B.

Hành động tham gia chiến tranh

C.

Hành động yêu nước

D.

Hành động tự vệ chính đáng và cần thiết

A.

Thành lập mặt trận Việt-Miên-Lào

B.

Thành lập mặt  trận Việt Minh

C.

Thành lập Hội quốc dân Việt Nam

D.

Thành lập mặt trận Liên Việt

A.

Can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương

B.

Ép Pháp kéo dài chiến tranh

C.

Chuẩn bị thay quân Pháp

D.

Mở rộng chiến tranh.

A.

Lai Châu, Kon Tum, Plây ku.

B.

Lai Châu, Xavanakhét.

C.

Phongxalì, Plâyku, Kon Tum.

D.

Kon Tum, Phongxalì.

A.

chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947

B.

chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

D.

Đảng ra hoạt động công khai

A.

Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.

B.

Mở rộng và củng cố Căn cứ địa Việt Bắc.

C.

Tiêu diệt sinh lực địch.

D.

Tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

A.

Tháng 6 - 1950

B.

Tháng 5 - 1950.

C.

Tháng 8 - 1950

D.

Tháng 9 - 1950

A.

Tăng gia sản xuất.

B.

Khai hoang.

C.

Đắp đê phòng lụt

D.

Cày cấy hết diện tích.

A.

Phông-ten-blô.

B.

Thành phố Đà Lạt.

C.

Thủ đô Hà Nội.

D.

Pa-ri.

A.

bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.

B.

kết thúc chiến tranh

C.

muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.

D.

phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh.

A.

Đại Việt, Việt Quốc

B.

Việt Quốc,Việt Cách

C.

Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, Phục Việt

D.

Thanh Niên Cao Vọng, Tân Việt

A.

1 - 6 - 1946 ở Hà Nội

B.

2 - 3 - 1946 ở Hà Nội

C.

12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang

D.

20 - 10 - 1946 ở Hà Nội

A.

ở Thanh Hóa.

B.

ở Thái Nguyên, Thanh Hóa.

C.

Ở Thái Nguyên.

D.

Ở Thanh Hóa và Nghệ An.

A.

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946)

B.

 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).

C.

Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh.

D.

Tất cả đều đúng.

A.

Đẩy được quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

B.

Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc trong thời hạn 5 năm

C.

Pháp phải công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do.

D.

Ta có thời gian hòa bình để xây dựng lực lượng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ