Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao):

Khi điện phân MgCl2 nóng chảy

A.     ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa

B.     ở cực âm, ion Mg2+ bị khử.

C.     ờ cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.

D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 2 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao):

Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng là 10A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. số oxi hóa kim loại M trong muối là:

A. +1

B. +2

C. +3

D. +4

Lời giải:

Đáp án B

Bài 3 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao):

1,24 gam Na2O tác dụng với nước, được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là :

A. 0,04 M

B. 0,02 M

C. 0,4 M

D. 0,2 M

Lời giải:

Đáp án C

Bài 4 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao):

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa :

a. Nguyên tử Mg bị oxi hóa

b. Ion Mg2+ bị khử

c. Ion magie có số oxi hóa không thay đổi

Lời giải:

a. Mg + FeSO4→ MgSO4 + Fe

Mg → Mg2+ + 2e

b. MgCl2 (đpnc)→ Mg + Cl2

Mg2+ + 2e → Mg

c. 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl