Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

coach                 chore                  chorus                 check

A.

coach                 

B.

chore                  

C.

chorus                 

D.

check

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chorus        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.