Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions:

A.

A: endanger

B.

B: furniture

C.

C: determine

D.

D: departure

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Endanger /ɪnˈdeɪndʒər/

Furniture /ˈfɜːrnɪtʃər/

Determine /dɪˈtɜːmɪn/

Departure /dɪˈpɑːrtʃər/

=> Câu B trọng âm 1 còn lại trọng âm 2

=> Chọn B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...