Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của

A.

tất cả các hệ sinh thái trong tự nhiên.

B.

toàn bộ các sinh vật cùng loài.

C.

các quần thể cùng loài trong 1 khu vực sống.

D.

các quần thể khác loài trong 1 khu vực sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các quần thể khác loài trong 1 khu vực sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.