Tìm x, biết: $\frac{5}{4} \times x = \frac{9}{{20}}$.

A.

$x = \frac{9}{{25}}$

B.

$x = \frac{{25}}{9}$

C.

$x = \frac{9}{{17}}$

D.

$x = \frac{{100}}{{27}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $x = \frac{9}{{20}}:\frac{5}{4} = \frac{9}{{20}} \times \frac{4}{5} = \frac{9}{{25}}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.