Choose the best answer for the following sentence:

Would you mind not __________________ the radio until I’'ve finished with this phone call?
 

A.

turning on                

B.

being turned on
  

C.

to turn on              

D.

to be turned on

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

turning on 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.