Giả sử $x_{1}$, $x_{2}$ là nghiệm của phương trình $2x^{2}+3x-10=0$. Khi đó tích $x_{1}.x_{2}$ bằng:

A.

$\frac{3}{2}$

B.

$-\frac{3}{2}$

C.

-5

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 - Hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.