Giả sử $x_{1},x_{2}$ là các nghiệm của phương trình $x^{2}-3x+1=0$. Giá trị của biểu thức A = $x_{1}+x_{2}-x_{1}x_{2}$ là:

A.

2

B.

4

C.

-2

D.

-4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 - Hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.