Hoà tan hỗn hợp gồm Al và Fe trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là  

A.

A: FeO.

B.

B: Al2O3 và FeO.

C.

C: Fe2O3.

D.

D: Al2O3 và Fe2O3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Quá trình:img1   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.