Nghiệm của phương trình img1 là:                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D

PT img1 img2

Đáp án đúng là  D

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.