Tại một điểm cách xa một nguồn âm một khoảng 1 m có mức cường độ âm 90 dB. Cho biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10 m bằng:

A.

50 dB.

B.

60 dB.

C.

70 dB.

D.

80 dB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

70 dB.

Ta có: L1 = 10log = 90 dB = 109 I1 = 109I0 = 10-3 (W/m2).

Gọi P là công suất phát âm của nguồn. Năng lượng âm trên các diện tích mặt cầu bán kính 1 m và bán kính 10 m là như nhau.

P = I1S1 = I2S2 I2 = I1 = I1 = 10-3.10-2 = 10-5 (W/m2).

Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10 m:

L2 = 10log = 10log107 = 70 dB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...