Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành sóng dừng 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây?

A.

10 cm.

B.

7,5 cm.

C.

5 cm.

D.

5,2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5 cm.

Áp dụng điều kiện có sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định:

l = n = 3 λ = l = 60 cm.

Giả sử sóng truyền từ điểm M đến điểm O, phương trình sóng tới tại O là:

uO = Acos(t) Phương trình sóng phản xạ tại O: uO = Acos(t – π).

Suy ra phương trình sóng tổng hợp tại điểm N cách O một đoạn d:

uN = 2Acos(d + )cos(t – ).

Biên độ sóng tại N là: AN = 2A

Theo đầu bài, biên độ sóng tại N bằng biên độ sóng cực đại nên:

AN = 2A = A cos(d + ) = ± d + = k

d = ()  (với k ϵ Z).

Theo đầu bài, N gần O nhất nên suy ra d phải có giá trị dương và nhỏ nhất

k = 2 d = () = 5 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...