Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường từ A đến C (qua B) và trở về C đến A (qua B) và không đi lại các con đường đã đi rồi?                         

A.

A. 72

B.

B. 132

C.

C. 18

D.

D. 23

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Để đi từ A đến C có 3 cách chọn con đường đi từ A đến B và 4 cách chọn con đường đi từ B đến C Để đi từ C về A có 3 cách chọn con đường đi từ C và B và có 2 cách chọn con đường đi từ B và A (Do không đi lại các con đường đã đi rồi) Do đó theo quy tắc nhân có: 3.4.2.3 = 72 cách.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.