Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 5

Phần Giải tích lớp 12:

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số  

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4: Đường tiệm cận
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 1 Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Phần Giải tích môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

I(0 ; 1)

B.

I(±1 ; 0)

C.

I(0 ; -1)

D.

Không có điểm uốn

A.

y =  và x = 

B.

y = - và x = -

C.

y =  và x = -

D.

y = - và x = 

A.

có giá trị nhỏ nhất là -4 và giá trị lớn nhất là 2.

B.

có giá trị nhỏ nhất là -4 và không có giá trị lớn nhất.

C.

không có giá trị nhỏ nhất và có giá trị lớn nhất là 2.

D.

không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.

A.

y = x3 + 3x2 - 4

B.

y = -x3 + x2 - 2x - 1

C.

y = -x4 + 2x2 - 2

D.

 y = x4 - 3x2 + 2.

A.

y = 2 và x = 3

B.

y = -2 và x = -3

C.

y = x + 3 và x = 3

D.

y = x + 2 và x = 3

A.

có một điểm cực trị là 0

B.

có hai điểm cực trị là - và 

C.

có ba điểm cực trị là -, 0 và 

D.

không có điểm cực trị

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ