Từ 1924- 1929, tổng số vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương tăng gấp:

A.

2 lần so với 10 năm trước chiến tranh.

B.

8 lần so với 10 năm trước chiến tranh.

C.

6 lần so với 20 năm trước chiến tranh.

D.

10 lần so với 10 năm trước chiến tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:6 lần so với 20 năm trước chiến tranh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1919-1930 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.