III. Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử


Nội dung bài giảng

III. Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử

Có một số cách để cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử như phương pháp thăng bằng electron, phương pháp ion - electron, tất cả đều dựa vào nguyên lí bảo toàn khối lượng và bảo toàn điện tích.

1. Phương pháp thăng bằng electron

Đây là phương pháp đơn giản nhưng lại có thể cân bằng được hầu hết các phản ứng oxi hóa - khử. Các bước cân bằng theo phương pháp này như sau :

Bước 1 : Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng (chỉ nên biểu diễn số oxi hóa của những nguyên tố nào có sự thay đổi số oxi hóa). Từ đó dựa vào dấu hiệu nhận biết để xác định chất oxi hóa, chất khử. Bước 2 : Viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử và cân bằng mỗi quá trình.

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử theo nguyên tắc : Tổng số electron mà chất khử nhường (cho) bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận. Tức là đi tìm bội số chung nhỏ nhất của số electron cho và số electron nhận, sau đó lấy bội số chung đó chia cho số electron cho hoặc nhận thì được hệ số của chất khử và chất oxi hóa tương ứng.

Bước 4 : Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào phương trình phản ứng. Sau đó chọn hệ số thích hợp cho các chất còn lại trong phản ứng.


Ví dụ 1 : Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử đơn giản, không có môi trường

Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn (trong Fe2O3)

Chất khử : Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 2 : Viết các quá trình oxi hóa, khử

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình khử)

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình oxi hóa)

● Chú ý : Khi chất oxi hóa (khử) có chỉ số lớn hơn 1 trong phân tử thì phải thêm hệ số (bằng chỉ số trong phân tử) vào quá trình khử (oxi hóa) tương ứng. Ở ví dụ trên : Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn có chỉ số là 2 trong phân tử tương ứng Fe2O3, H2 do vậy cần thêm hệ số 2 vào quá trình khử, oxi hóa.

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử Bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) = 6 do đó hệ số mỗi quá trình như sau :

1     Trac nghiem online - cungthi.vn

3     Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số chất oxi hóa, chất khử vào phương trình :

Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O

 

Ví dụ 2 : Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử trong đó chất oxi hóa (khử) còn có vai trò làm môi trường

a. Trac nghiem online - cungthi.vn

b. KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

a. Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn (trong H2SO4)

Chất khử: Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 2 : Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử :

Trac nghiem online - cungthi.vn(quá trình oxi hóa )

Trac nghiem online - cungthi.vn(quá trình khử)

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

1   Trac nghiem online - cungthi.vn

3    Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số các chất vào phương trình : Do H2SO4 vừa đóng vai trò là chất oxi hóa vừa đóng vai trò là môi trường (tạo muối) nên hệ số của nó trong phương trình không phải là hệ số của quá trình khử mà phải cộng thêm phần tham gia làm môi trường (cộng thêm phần tham gia tạo muối). Vì vậy trong những phản ứng dạng này, ta thường đặt hệ số vào phương trình theo thứ tự sau :

Chất khử Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm khử Trac nghiem online - cungthi.vn Axit (H2SO4, HNO3) Trac nghiem online - cungthi.vn Nước.

Trac nghiem online - cungthi.vn

b. Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn (trong KMnO4)

Chất khử : Trac nghiem online - cungthi.vn (trong HCl)

Bước 2 : Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử :

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình oxi hóa )

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình khử)

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

5    Trac nghiem online - cungthi.vn

2    Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số các chất vào phương trình : Do HCl vừa đóng vai trò là chất khử vừa đóng vai trò là môi trường (tạo muối) nên hệ số của nó trong phương trình không phải là hệ số của quá trình oxi hóa mà phải cộng thêm phần tham gia làm môi trường (cộng thêm phần tham gia tạo muối). Vì vậy trong những phản ứng dạng này, ta thường đặt hệ số vào phương trình theo thứ tự sau :

Chất oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm khử Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Các kim loại còn lại (K) Trac nghiem online - cungthi.vn Chất khử (HCl, HBr) Trac nghiem online - cungthi.vn Nước.

2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Ví dụ 3 : Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử phức tạp : Có nhiều chất oxi hóa hoặc khử

FeS2 + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn Fe2O3 + SO2

Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất khử : Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 2 : Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử :

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình oxi hóa )

Trac nghiem online - cungthi.vn(quá trình khử)

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

2   Trac nghiem online - cungthi.vn

11  Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số chất oxi hóa, chất khử vào phương trình 4FeS2 + 11O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Fe2O3 + 8SO2

 

2. Phương pháp ion – electron

Đây là phương pháp dùng để cân bằng các phản ứng oxi hóa khử ở dạng ion. Các bước cân bằng theo phương pháp này như sau :

Bước 1 : Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng (chỉ nên biểu diễn số oxi hóa của những nguyên tố nào có sự thay đổi số oxi hóa). Từ đó dựa vào dấu hiệu nhận biết để xác định chất oxi hóa, chất khử. Bước 2 : Viết các quá trình oxi hóa và quá trình khử và cân bằng mỗi quá trình.

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử theo nguyên tắc : Tổng số electron mà chất khử nhường (cho) bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận. Tức là đi tìm bội số chung nhỏ nhất của số electron cho và số electron nhận, sau đó lấy bội số chung đó chia cho số electron cho hoặc nhận thì được hệ số của chất khử và chất oxi hóa tương ứng.

Bước 4 : Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào phương trình phản ứng. Sau đó áp dụng định luật bảo toàn điện tích để cân bằng ion H+ hoặc OH-, cuối cùng là cân bằng nước.

● Lưu ý : Để cân bằng đúng hệ số của các chất, các ion trong phản ứng oxi hóa – khử ở dạng ion ta phải áp dụng đồng thời hai định luật bảo toàn là : Bảo toàn electron (tổng electron cho bằng tổng eletron nhận) và định luật bảo toàn điện tích (tổng điện tích ở hai vế của phương trình phải bằng nhau).


Ví dụ 1 : Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau :

Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn (trong NO3-)

Chất khử : Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 2 : Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử :

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình oxi hóa )

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình khử)

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

3    Trac nghiem online - cungthi.vn

2    Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số các chất và ion vào phương trình theo thứ tự :

Chất khử Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Chất oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm khử Trac nghiem online - cungthi.vn H+ Trac nghiem online - cungthi.vn Nước.

Trac nghiem online - cungthi.vn

Để cân bằng H+ ta làm như sau :

Xác định tổng điện của các ion và chất sản phẩm : Điện tích trong phân tử NO và H2O bằng 0, điện tích của 1 ion Cu2+ là 2+ vì có 3 ion Cu2+ nên tổng điện tích dương của các ion Cu2+ là 6+. Vậy tổng điện tích của sản phẩm là : 0 + 0 + 6+ = 6+

Xác định tổng điện của các ion và chất tham gia phản ứng : 0 + x.(1+) + 2.(1–) = (x+) + (2–)

Vì tổng điện tích ở hai vế của phản ứng bằng nhau nên ta có : (x+) + (2–) = 6+ Trac nghiem online - cungthi.vn x = 8 (x là số ion H+), từ đó suy ra hệ số của nước là 4.

 

Ví dụ 2 : Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau :

Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất khử : Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 2 : Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử :

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình oxi hóa )

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình khử)

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

5   Trac nghiem online - cungthi.vn

1   Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số các chất và ion vào phương trình :

Trac nghiem online - cungthi.vn

 

Ví dụ 3 : Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau :

Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 1 : Xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử

Trac nghiem online - cungthi.vn

Chất oxi hóa : Trac nghiem online - cungthi.vn (trong NO3-)

Chất khử : Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 2 : Viết quá trình oxi hóa, quá trình khử :

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình oxi hóa )

Trac nghiem online - cungthi.vn (quá trình khử)

Bước 3 : Tìm hệ số cho hai quá trình oxi hóa và khử

4   Trac nghiem online - cungthi.vn

1   Trac nghiem online - cungthi.vn

Bước 4 : Đặt hệ số các chất và ion vào phương trình theo thứ tự :

Chất khử Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Chất oxi hóa Trac nghiem online - cungthi.vn Sản phẩm khử Trac nghiem online - cungthi.vn OH- Trac nghiem online - cungthi.vn Nước.

Trac nghiem online - cungthi.vn