VI. Xác định sản phẩm của phản ứng oxi hóa – khử


Nội dung bài giảng

VI. Xác định sản phẩm của phản ứng oxi hóa – khử

Để xác định đúng sản phẩm của phản ứng oxi – hóa khử ta cần nắm vững những nội dung sau :

  • Với H2SO4 đặc tùy theo bản chất của chất khử và nồng độ của axit mà S+6 có thể bị khử xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau : S+4 (SO2), S0 (S), S-2 (H2S).

M + H2SO4 đặc, nóng M2(SO4)n + Trac nghiem online - cungthi.vn + H2O

(M là kim loại, n số oxi hóa cao của kim loại)

Trac nghiem online - cungthi.vn

Ví dụ :

 (1) 2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng -> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(2) 3Zn + 4H2SO4 đặc, nóng  -> 3ZnSO4 + S Trac nghiem online - cungthi.vn + 4H2O

(3) 4Mg + 5H2SO4 đặc, nóng  -> 4MgSO4 + H2S + 4H2O

(4) C + 2H2SO4 đặc, nóng  -> CO2 + 2SO2 + 2H2O

(5) 2P + 5H2SO4 đặc, nóng  -> 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

- Với HNO3 tùy theo bản chất của chất khử và nồng độ của axit mà N+5 bị khử xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau : N+4 (NO2), N+2 (NO), N+1 (N2O), N0 (N2), N-3 (NH4NO3).

M + HNO3 đặc, nóng  -> M(NO3)n + Trac nghiem online - cungthi.vn + H2O

M + HNO3 loãng  -> M(NO3)n + Trac nghiem online - cungthi.vn + H2O

(M là kim loại, n số oxi hóa cao của kim loại)

 Trac nghiem online - cungthi.vn

 Trac nghiem online - cungthi.vn 

Ví dụ :

(1) Fe + 6HNO3 đặc, nóng  -> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

(2) Fe + 4HNO3 loãng  -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(3) 8Al + 30HNO3 loãng  -> 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(4) 4Zn + 10HNO3 loãng  -> 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(5) C + 4HNO3 đặc, nóng  -> CO2 + 4NO2 + 2H2O

(6) P + 5HNO3 đặc, nóng  -> H3PO4 + 5NO2 + H2O

- Các chất khử khi bị oxi hóa bởi KMnO4 thì số oxi hóa biến đổi như sau :

 Trac nghiem online - cungthi.vn 

- Với KMnO4 tùy theo môi trường xảy ra phản ứng mà Mn+7 bị khử xuống các trạng thái oxi hóa khác nhau :

+ Môi trường axit (H+) : Mn+7 Mn+2 (tồn tại ở dạng muối Mn2+)

+ Môi trường trung tính (H2O) : Mn+7 Mn+4 (tồn tại ở dạng MnO2)

+ Môi trường kiềm (OH-) : Mn+7 Mn+6 (tồn tại ở dạng K2MnO4)

 

Ví dụ:

(1) 2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4  -> 2MnSO4 + 5I+ 6K2SO4 + 8H2O

(2) 2KMnO4 + 6KI + 4H2O -> 2MnO2 + 3I+ 8KOH

(3) 2KMnO4 + H2O2 + 2KOH -> 2K2MnO4 + O+ 2H2O