Cho các chất và ion sau Cl, Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn, Na, Cu. Dãy chất và ion nào sau đây vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá ?

A. Cl, Na2S, NO2, Fe2+.
B. NO2, Fe2+, SO2, Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Na2S, Fe2+, Trac nghiem online - cungthi.vn, NO2.
D. Cl, Na2S, Na, Cu.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.