Cho dung dịch chứa các chất sau:

C6H5-NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2N-CH2-COOH (X3); HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (X4); H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH (X5).

Những dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là:

A.

X1; X2; X5.

B.

X2; X3; X4.

C.

X2; X5.

D.

X3; X4; X5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

X2; X5.

Những dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là: CH3NH2 và H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.