Cho hiđrocacbon X tác dụng với clo được một sản phẩm hữu cơ duy nhất C2H4Cl2. Hiđrocacbon Y tác dụng với clo được hỗn hợp hai sản phẩm có cùng một công thức C2H4Cl2. CTPT của X, Y tương ứng là:

A.

C2Hvà C2H6.

B.

C2H4 và C2H2.

C.

C2H2 và C2H6.

D.

C2H2 và C2H4.

E.

{{x}^{3}}+C 

F.

\frac{{{x}^{3}}}{3}+x+C 

G.

6x+C 

H.

{{x}^{3}}+x+C 

Đáp án và lời giải
Đáp án:H
Lời giải:

C2Hvà C2H6.

Nhận xét: Tác dụng với clo có thể xảy ra phản ứng hóa cộng hoặc phản ứng thay thế. Dù xảy ra phản ứng nào thì số nguyên tử cacbon không thay đổi trước và sau phản ứng.

X + Cl2  C2H4Cl2 (duy nhất) → X là CH2=CH2.

Y + 2Cl2  C2H4Cl2 (2 đồng phân) + 2HCl

 Phản ứng thay thế → Y là CH3-CH3.

Ta có: \int{\left( 3{{x}^{2}}+1 \right)\text{d}x}={{x}^{3}}+x+C

Đáp án D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...