Cho hệ bất phương trình img1có tập nghiệm img2. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A.

img1.

B.

img1.

C.

Biểu diễn hình học của img1 là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kể cả bờ img2, với img3 là là đường thẳng img4.

D.

Biểu diễn hình học của img1 là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kể cả bờ img2, với img3 là là đường thẳng img4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: img1  img2  img3  Thử trực tiếp ta thấy img4 là nghiệm của bất phương trình (2) nhưng không phải là nghiệm của bất phương trình (1). Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình chính là các điểm thuộc đường thẳng img5 (Bổ sung)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.