[Mức độ 2] Cho hàm bậc 4 trùng phương y=fx có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số y=fx có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?
img1

A.2 .
B.3 .
C.4 .
D.5 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Từ đồ thị của hàm số y=fx suy ra đồ thị của hàm số y=fx bằng cách:
- Giữ nguyên phần đồ thị của hàm số y=fx ở phía trên trục hoành.
- Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị của hàm số y=fx ở bên dưới trục hoành.
img1
Từ đó suy ra đồ thị hàm số y=fx có tất cả 5 điểm cực trị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phép biến đổi đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.