[2D1-5. 6-3] Cho hàm số y=x1x+2 , gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng m2 Biết đường thẳng d cắt tiệm cận đứng của đồ thị hàm số tại điểm Ax1;y1 và cắt tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tại điểm Bx2;y2 . Gọi S là tập hợp các số m sao cho x2+y1=5 . Tính tổng bình phương các phần tử của S .

A. 10 .
B. 9 .
C. 0 .
D. 4 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lời giải
Điều kiện m0 .
Phương trình tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là: x+2=0y1=0 . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng m2 là: (d):y=3xm2+m26m+6m2 . Đường thẳng d cắt tiệm cận đứng của đồ thị hàm số tại điểm A2;m6m và cắt tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tại điểm B2m2;1
theo giả thiết ta có 2m2+m6m=5m=1;m=3 .
Vậy bằng tổng bình phương các phần tử của S bằng 10 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phép biến đổi đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.