Khi nhỏ dần dần cho đến dư dung dịch NH3 (TN1) và dung dịch NaOH (TN2) vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thì hiện tượng ở TN1 và TN2:

A.

Cả 2 TN đều xuất hiện kết tủa sau đó tan dần.

B.

TN1: xuất hiện kết tủa sau đó tan dần. TN2: xuất hiện kết tủa tăng dần.

C.

Cả 2 TN đều xuất hiện kết tủa, không tan.

D.

TN1: xuất hiện kết tủa tăng dần. TN2: xuất hiện kết tủa sau đó tan dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

TN1: xuất hiện kết tủa tăng dần. TN2: xuất hiện kết tủa sau đó tan dần.

3NH3 + AlCl3 + 3H2 Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

3NaOH + AlCl3  Al(OH)3↓ + 3NaCl

NaOH dư + Al(OH)3↓  Na[Al(OH)4].

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.