Ở đậu Hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Cây dị hợp Aa tư thụ phấn được F1, các cây F1tự thụ phấn được F2. Người ta thấy rằng ở trên các cây F1 có những cây chỉ cho toàn hạt màu vàng, có những cây chỉ cho toàn hạt màu xanh, có những cây vừa có hạt màu vàng vừa có hạt màu xanh. Theo lí thuyết, số cây chỉ có hạt màu xanh chiếm tỉ lệ

A.75%.
B.37,5%
C.43,75%.
D.25%.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích: P Aa x Aa   F1 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa   Cây chỉ cho toàn hạt vàng có kiểu gen AA   Cây chỉ cho toàn hạt xanh có kiểu gen aa Cây cho cả hạt vàng và hạt xanh có kiểu gen Aa     Do đó tỷ lệ cây chỉ cho hạt xanh chiếm 25%  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.