Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn về khả năng gây chết, phép lai giữa 2 cá thể dị hợp sẽ làm xuất hiện tỷ lệ phân tính

A.1 : 1
B.1 : 2 : 1         
C.2 : 1
D.3 : 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Gen trội không hoàn toàn về khả năng gây chết là hiện tượng : AA – chết : Aa và aa bình thường Cá thể dị hợp Aa x Aa => 1 AA ( chết ) : 2 Aa :1 aa =>  Tỉ lệ phân tính 2:1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.